Voimassa 1.12.2014 alkaen

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Kangaskauppa Lempala HET Ky
Y-tunnus: 1896047-2
Tampereentie 19
37500 LEMPÄÄLÄ

Puh. (03) 375 0563
Sähköposti: kauppa@lempala.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heli Tuominen
c/o Kangaskauppa Lempala HET Ky
Sähköposti: kauppa@lempala.com
Puhelin: (03) 375 0563

3. Rekisterin nimi

Kangaskauppa Lempala HET Ky:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Kangaskauppa Lempala HET Ky:n markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

– etu- ja sukunimi
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– asiakkuuden alkamisajankohta
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt

Kangaskauppa Lempalan verkkokaupan asiakkaista mahdollisista muista käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen lisäksi):

– toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
– asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot
– maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Kangaskauppa Lempalan verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. tieto siitä, mitä tuotetta rekisteröity on palvelussa katsonut) ja tekniset tiedot (kuten IP-osoite), jos tietoja liitetään henkilötietoihin
– tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten tuotearvostelut

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi, kun rekisteröity asioi www.lempala.com verkkokaupassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen.. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, liittyessään kanta-asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Kanta-asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.