Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voimassa 25.5.2018 alkaen

Tämä on Kangaskauppa Lempala HET Ky:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU;n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kangaskauppa Lempala HET Ky
Y-tunnus: 1896047-2
Tampereentie 19
37500 LEMPÄÄLÄ

Puh. (03) 375 0563
Sähköposti: kauppa (at) lempala.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heli Hietaranta
c/o Kangaskauppa Lempala HET Ky
Sähköposti: kauppa (at) lempala.com
Puhelin: (03) 375 0563

3. Rekisterin nimi

Kangaskauppa Lempala HET Ky:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin sekä kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Käsittelemme henkilötietojasi välillämme solmitun osto-ja myyntisopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Välillemme syntyy sopimus tehdessäsi tilauksen verkkokaupassamme.

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvotteiden noudattamiseksi, kun käsittelemme tietojasi kirjanpitovelvotteiden noudattamiseksi tai luovutamme tietojasi viranomaisille.

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi tuotteiden ja palveluiden myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

Olemme arvioineet tietosuojalainsäädännön ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla, että sinun etusi, perusoikeutesi ja vapautesi eivät syrjäytä tätä oikeutettua etuani käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavlla.Voit halutessasi käyttää tämän selosteen kohdissa 9 ja 10 kuvattuja oikeuksiasi, mikäli haluat vastustaa tai rajoittaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito ja yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja:

– etu- ja sukunimi
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Kangaskauppa Lempalan verkkokaupan asiakkaista mahdollisista muista käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen lisäksi):

– toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
– asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot
– maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Kangaskauppa Lempalan verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot
– tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten tuotearvostelut

Tilauksiasi koskevat tiedot tallentuvat verkkokauppaamme, rekistereiden säilytysaika on 5 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi, kun rekisteröity asioi www.lempala.com verkkokaupassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa reksiteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisten tietosuoja-asetusten mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).